Home Research Members Publications Fundings Facilities Cooperation Contact

Former
Members

Xiaoxin Zou's Research Group

 

 

Group Members

Postdocter
 
 
Hui Chen (陈辉)
chenhui9083#163.com
Shi Jin(金石)
2334678037#qq.com
 
Ph.D. Candidates
 
Xu Zou (邹旭)
Lan Yang (杨岚)
610807344#qq.com
Ruiqin Gao (高瑞芹)
376378071#qq.com
Xiao Liang (梁宵)
1261009429#qq.com
Jihong Li (李纪红)
1974786064#qq.com
Qiuju Li (李秋菊)
354690154#qq.com
Zhenyu Li(李振宇)
zhenyuliarn#163.com
Xuan Ai(艾轩)
aixuan1995#163.com
Weiqiang Feng(冯尉强)
wqfeng17#gmail.com
 
Qihua Liang(梁启华)
994403576#qq.com
Qi Zhang(张琪)
1203188696#qq.com
 

M.S. Candidates
 
Yanfang Zhao (赵艳方)
1041416191#qq.com
Jingjing Zheng (郑京京)
909075562#qq.com
Zhankai Zhang(张展凯)
735937801#qq.com
Wang Liu(刘旺)
1468766008#qq.com
Lei Shi(石磊)
1005299870#qq.com
Jiayu Li (李佳玉)
1126041003#qq.com
Zhoubing Xie(谢周兵)
jluzbxie#163.com
Lina Wang(王立娜)
1808626747#qq.com
   

Copyright @ The Zou Group 吉ICP备14002759号